Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Gweithgareddau a Hobis


Mae mwynhau eich hun yn help at gael gwared â straen, yn rhoi hwb i hunan-barch ac yn magu hyder.   Trwy ganolbwyntio ar hobi arbennig, mae llai o le yn eich pen i bryderon ac mae’n gwneud i chi deimlo’n well.    Yn ôl ymchwil mae pobl sy’n ymddiddori mewn hobïau yn llai tebygol o ddioddef straen, hwyliau drwg ac iselder.


Os oes rywun rydych chi’n ei adnabod, neu efallai chi eich hun, yn cael trafferth dod o hyd i uchelgais mewn bywyd neu’n methu bod yn frwdfrydig am ddim byd, efallai ei bod yn bryd gweld a ddaw llwyddiant yn sgîl hobi newydd.   


Mae llwyddiant yn ysbrydoli.  Mae llwyddiant yn magu hyder.    Mae dysgu sgiliau newydd trwy ddewis hobïau sy’n rhoi mwynhad i ni yn cyfrannu at  deimlad o gyrraedd nod. Mae hobi yn rhywbeth y gallwch ei wneud er mwyn pleser yn unig, rhywbeth i’w fwynhau fel unigolyn neu’n gymdeithasol  fel rhan o grŵp neu dîm.   Mae hobïau yn rhoi rheswm dros aros mewn cysylltiad â phobl eraill sy’n rhannu diddordebau tebyg.


Allwch chi feddwl am hobïau diddorol? Dewiswch un a rhowch gynnig arni ... !!


Am fwy o syniadau a gwybodaeth dilynwch y dolenni isod.


All Things Depression (gwefan uniaith Saesneg)


Young Minds Website (gwefan uniaith Saesneg)


Mental Health Foundation Website (gwefan uniaith Saesneg)