Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Cwsg


Nid yw llawer o bobl ifanc yn gwerthfawrogi mor bwysig ydy cysgu’n dda.  Ond i ddweud y gwir, mae cael digon o gwsg da yn hanfodol i helpu i’ch cadw chi’n iach yn feddyliol ac yn emosiynol.


Pam bod cysgu’n dda i chiMae anghenion cwsg pobl ifanc yn uchel oherwydd mae nhw’n tyfu ac mae cwsg yn hanfodol i dyfu.  Pan fyddwn yn cysgu, mae hormonau sy’n hyrwyddo tyfiant yn cael eu cynhyrchu.  Mae pobl ifanc yn tueddu i fod yn fwy gweithgar yn gorfforol, felly mae arnyn nhw angen mwy o gwsg.


Pam bod diffyg cwsg yn ddrwg i chi?Yn ôl gwefan Sefydliad Cenedlaethol Cwsg, ‘mae cwsg yn fwyd i’r ymennydd.  Pan fyddwn yn cysgu, mae dwyddogaethau pwysig yn y corff a gweithgarwch pwysig yn yr ymennydd yn digwydd’.


Faint o gwsg sydd ei angen?


Mae ar blant oed ysgol (5 - 11 oed) angen 10 - 11 awr o gwsg

Ar gyfartaledd, mae ar y rhan fwyaf o bobl ifanc angen 9 - 10 awr o gwsg i fod ar eu gorau


Nid am ba mor hir rydym yn cysgu sy’n cyfri, ond mae’r math o gwsg a’i ansawdd yn hanfodol.


Mae camau gwahanol o gwsg (trawsnewid i gysgu, cysu’n ysgafn, gysgu’n drwm a hefyd cwsg REM (breuddwydio).


Mae cysgu’n drwm yn well i’r corff a’r meddwl na chysgu’n ysgafn ac mae’n ‘chwarae rhan bwysig yn eich iechyd, ysgogi twf a datblygiad, atgyweirio cyhyrau a meinwe a rhoi hwb i’ch system imiwnedd’.


I weld a ydych yn cael digon o gwsg safonol, ystyriwch sut rydych yn teimlo yn ystod y dydd ac a ydych yn teimlo’n effro yn gyffredinol drwy’r dydd.


Awgrymiadau i helpu pobl ifanc gysgu’n well:


Gwnewch yn siŵr fod yr amgylchedd o’ch cwmpas yn addas ar gyfer cysgu - bod yr ystafell yn dywyll a’r tymheredd yn gyfforddus, bod y dillad gwely’n gyfforddus a pheidiwch â chysgu gyda gormod o obenyddiau


Os byddwch wedi rhoi cynnig ar yr awgrymiadau uchod, a’ch bod yn dal i gael trafferth cysgu bron bob nos a / neu eich bod yn deffro’n rheolaidd yn ystod y nos, a bod gennych anhawster cysgu mawr, mae’n bosibl y byddai’n well i chi gael cyngor a chefnogaeth gan weithiwr proffesiynol fel eich meddyg teulu.


Yn olaf, cofiwch - mae ansawdd eich cwsg yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd eich bywyd, yn cynnwys eich craffter meddyliol, cynhyrchiant, cydbwysedd emosiynol, creadigrwydd, bywiogrwydd corfforol a hyd yn oed eich pwysau.  Does dim un gweithgarwch arall yn rhoi cymaint o fanteision gyda chyn lleied o ymdrech!


The Sleep Council - 0845 058 4595 - www.sleepcouncil.org.uk  (gwefan uniaith Saeaneg)


Moodjuice website (gwefan uniaith Saesneg)


Helpguide.org (gwefan uniaith Saesneg)