Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Anawsterau wrth fwydo / bwyta mewn plant


Pan fydd gan blant arferion bwyta ‘ffadi / anodd eu plesio’, mae’n hawdd iawn i ni fynd yn bryderys iawn am eu lles. Rydym yn gwybod bod problemau bwyta yn gallu bod yn gyffredin iawn mewn plant cyn-ysgol.  Rydym hefyd yn gwybod bod y rhan fwyaf o blant yn ffynnu a byddant yn tyfu allan o’u problemau â bwydo heb unrhyw ddrwg effeithiau tymor hir.


Er ein bod yn gwybod y bydd y rhan fwyaf o blant yn tyfu allan o’u harferion bwyta ‘ffadi / anodd eu plesio’ mae hyn yn dal i achosi llawer o bryder i riant neu ofalwyr ar yr adeg.


Buasem yn argymell bod rhiant / gofalwr yn cysylltu â’i (H)ymwelydd Iechyd Lleol (plant cyn ysgol) neu Nyrs Ysgol (plant oed ysgol) a / neu ei feddyg / meddyg teulu i drafod ei bryderon / phryderon.


Mae’n debygol y bydd y Gweithwyr Iechyd Proffesiynol uchod yn ystyried oed, taldra, pwysau ac iechyd cyffredinol y plentyn.  Hefyd efallai y bydd ei / hi’n gofyn cwestiynau er mwyn gallu cael hanes llawn pryderon y rhiant gan gynnwys:Bydd y wybodaeth hon yn helpu i nodi a fyddant yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i’r teulu.  Byddai hyn yn cynnwys defnyddio technegau ymddygiadol i helpu i hybu arferion bwyta positif.  Ar ôl gwneud asesiad, efallai y byddant yn teimlo bod angen cysylltu â Phaediatregydd Cymunedol neu efallai gofyn am ynghyghoriad gan Dîm Ymyrraeth Gynnar ac Atal GIMPPI.


Yn dilyn yr asesiad, os bydd y Meddyg Teulu, Nyrs Ysgol neu Ymwelydd Iechyd yn teimlo bod anawsterau’r plentyn wrth fwyta yn ymddangos i fod yn ymddygiadol, efallai y bydd ef / hi’n rhoi tasgau penodol i’r rhieni roi cynnig arnynt - er mwyn annog bwyta.  Gall y rhain gynnwys: