Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Siarad / Cadw mewn Cysylltiad


Pam mae siarad / cadw mewn cysylltiad yn bwysig?


I helpu cadw’ch iechyd meddwl yn iach, mae siarad am eich teimladau a phryderon gyda rhywun rydych yn gallu ymddiried ynddynt yn hanfodol.


Os ydych yn pryderu am rywbeth, gall siarad gydag aelod o’r teulu neu gyfaill sy’n dda am wrando fod o gymorth mawr. Bydd gallu trafod eich pryderon a theimladau yn eich gwneud i deimlo’n llai unig gyda phroblem.  Gall gwybod bod rhywun yn barod i fod yno i chi drwy roi sylw a gwrando arnoch eich helpu.


Bydd siarad am broblem neu rywbeth sy’n eich pryderu, yn eich helpu i deimlo eich bod yn cael cefnogaeth, gall eich helpu i edrych ar y mater mewn modd dawel a gwahanol a’ch helpu i ymdopi a darganfod atebion.  Felly mae siarad yn helpu.


Wrth siarad am anawsterau, gall pobl eraill gynnig cyngor.  Gall eich helpu i ystyried a rhoi pethau mewn persbectif, gweld barn eraill, ac yn bennaf oll, rhoi cefnogaeth emosiynol  a / neu ymarferol.


Os ydych yn teimlo’n isel, byddai treulio amser gyda phobl eraill o gymorth a pheidio treulio gormod o amser ar eich pen eich hun.


‘Gall dim ond siarad am eich pryderon, ofnau a chyfyngder gyda rhywun rydych yn gallu ymddiried ynddynt wneud i chi deimlo’n well.  Gall hefyd eich helpu i gael pethau’n gliriach yn eich meddwl, i deimlo’n fwy gobeithiol a meddwl am atebion posibl.’ (Gwefan Coleg Brenhinol Seiciatreg)


Argymhellion ar greu yr amgylchedd delfrydol i siarad am bryderonCofiwch, nad yw siarad am rywbeth sy’n straen neu’n eich plagio yn arwydd o wendid, mae nifer fawr ohonom angen troi at bobl eraill am gefnogaeth yn ystod amserau anodd, mae’n ffordd i’ch helpu i ymdopi.


Sut bynnag rydych yn teimlo, nid oes raid i chi ymdopi ar eich pen eich hun.  Mae gofyn am gymorth yn gam dewr a chadarnhaol ac mae cymorth yn bodoli mewn sawl ffordd wahanol.  Gall esiamplau gynnwys cefnogaeth, cyngor, gwybodaeth neu’n syml rhywun i siarad â nhw.


Fodd bynnag, os nad ydych yn teimlo y gellwch siarad gydag aelod o’r teulu neu gyfaill am rywbeth sy’n eich poeni, mae pobl eraill y gellwch droi atynt, er enghraifft, athro, meddyg teulu, gweithiwr ieuenctid neu weithiwr cymdeithasol. Cofiwch, mae pob ysgol uwchradd â chwnselydd ysgol a nyrs ysgol ar y safle yn wythnosol, a gellir cael mynediad atynt yn eu sesiynau galw heibio.


Cewch siarad am broblemau emosiynol, yn ogystal â rhai corfforol, gyda nyrsys ysgol.


Os nad ydych yn teimlo byddwch yn gallu siarad â rhywun wyneb yn wyneb, ond rydych wirioneddol angen siarad â rhywun, gellir cysylltu â sefydliad megis:


Childline - ar rhadffon 800 1111 (24 awr)  www.childline.org.uk (gwefan uniaith Saesneg)


Samariaid - ar 08457 909090 (24 awr, 7 diwrnod yr wythnos) www.samaritans.org.uk (gwefan uniaith Saesneg)


Get Connected - rhadffon 0808 808 4994 (7 diwrnod yr wythnos,  1pm - 11pm) www.getconnected.org.uk (gwefan uniaith Saesneg)