Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Rhwystro HunanladdiadMae llawer o bobl ifanc yn cael meddyliau fel y rhain a gallant fod yn frawychus iawn.


Gellir cael llawer o resymau pam y gallech chi deimlo fel hyn, er enghraifft:Efallai bod rhesymau eraill pam eich bod yn cael meddyliau hunanladdol.Gall unrhyw un gael y mathau hyn o feddyliau.


Siaradwch â rhywun: Siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo / ynddi am sut rydych yn teimlo.  Os na allwch feddwl am unrhyw un y gallwch rannu sut rydych yn teimlo ag o / hi, gallech siarad â:Os ydych yn cael anhawster wrth siarad â rhywun, rhowch gynnig ar ysgrifennu nodyn iddo / iddi.  OND… Os yw’ch teimladau yn llethol ac rydych yn teimlo y byddwch yn gweithredu ar eich teimladau yna mae’n RHAID i chi ddod o hyd i rywun i’ch helpu ar unwaith.


PEIDIWCH â bod ofn siarad â rhywun, mae yna lawer o bobl sy’n gallu helpu a fydd eisiau eich helpu a’ch cefnogi.


Gwefannau a Taflenni Defnyddiol:


ChildLine Cymru

Llinell ffôn ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol sydd ar agor 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn

Llinell gymorth:  0800 11 11

www.childline.org.uk


Connecting with People

Hyrwyddo Gwytnwch Emosiynol a Liniariad Hunanladdiad

www.connectingwithpeople.org


Papyrus

Lleolir Papyrus yn Crecsam ac mae’n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n cael meddyliau am hunanladdiad, yn teimlo’n isel neu yn poeni am rywbeth

Llinell Gymorth: 0800 68 41 41 (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10.00am i 2.00pm a 7.00pm i 10.00pm / Dydd Sadwrn a Dydd Sul 2.00pm i 5.00pm)

www.papyrus-uk.org


Y Samariaid

Y Samariaid yw’r sefydliad cenedlaethol adnabyddus y gellir eu galw 24/7 i unrhyw un sydd mewn gofid emosiynol

Llinell Gymorth:  0845 7 90 90 90

www.samaritans.org.uk


Taflen Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: Feeling on the edge? Helping you get through it


Taflen Coleg Brenhinol y Seiciatryddion:  Feeling overwhelmed - helping you stay safe