Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Hunan-barch


Defnyddir y term hunan-barch i ddisgrifio synwyr hunan-werth neu werth personol unigolyn.  Yn syml, hunan-barch yw sut rydych yn ystyried eich hunan !


Bydd pobl sydd â hunan-barch yn tueddu i allu credu a bod â hyder yn eu gallu a’u gwerthoedd eu hunain.  Maen nhw’n gallu mynd ar ôl eu hamcanion a meddu ar ragolygon bywyd cadarnhaol yn gyffredinol.


Fodd bynnag, mae diffyg hunan-barch wrth wraidd sawl anhawster a gall fod yn brif reswm dros rhai problemau iechyd meddwl.  Yn aml mae gennym feddyliau a chredoau negyddol am ein hunanwerth a gwerth personol a gall hyn effeithio ar y ffordd rydym yn teimlo a’r hyn a wnawn.


Felly, mae’n bwysig iawn i ni fynd i’r afael â’n hunan-barch a meddyliau negyddol i’n helpu i deimlo’n well a gwella ein lles meddyliol !


Defnyddiwch y dolenni isod i weld awgrymiadau penigamp i roi hwb i’ch hunan-barch.


Young Minds:  Believe in Yourself (gwefan uniaith Saesneg)


Mind:  How to increase your self-esteem (gwefan uniaith Saesneg)


Dove: Self-esteem Toolkit and Resources (gwefan uniaith Saesneg)