Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Maeth a bwyta’n iach


Yn union fel y galon, y stumog a’r iau, mae’r ymennydd yn organ sy’n sensitif iawn i’r hyn rydym yn ei fwyta a’i yfed.  I aros yn iach, mae arno angen nifer gwahanol o garbohydradau cymhleth, asidau brasterog hanfodol, asidau amino, fitiminau a mineralau a dŵr.


Gwyddom fod cysylltiad clir rhwng beth rydym yn ei fwyta a’n hiechyd corfforol.  Er enghraifft, mae pobl sy’n bwyta llawer o fraster dirlawn, halen a siwgr, a dim yn bwyta digon o ffibr, ffrwythau a llysiau ffres yn fwy tebygol o gael problemau gyda chlefyd y galon, gordewdra a rhai mathau o ddiabetes.


Mae astudiaethau wedi dangos fod cysylltiad uniongyrchol hefyd rhwng y bwyd rydym yn ei fwyta (neu ddim yn ei fwyta) ag iechyd meddwl.  Er enghraifft, mewn gwledydd lle nad yw pobl yn bwyta llawer o bysgod, mae lefelau iselder yn uwch nac mewn gwledydd le mae pobl yn bwyta llawer o bysgod.


Ydych chi wedi sylwi fod yfed te neu goffi neu fwyta siocled yn gallu newid eich hwyliau - hyd yn oed am ychydig?  Mae gwyddonwyr yn awr yn credu fod rhai bwydydd yn gallu newid strwythur eich ymennydd a dylanwadu ar y ffordd y mae’n gweithio.


Felly, os byddwch yn bwyta’n iach (sef cael cydbwysedd da o fraster, protein, carbohydradau, ffibr, fitiminau a mineralau) byddwch yn teimlo’n dda.  Os yw eich corff yn teimlo’n dda, a phan fyddwch yn teimlo’n dda amdanoch eich hun, rydych yn fwy tebygol o gael iechyd meddwl da.


Os hoffech wybod mwy am beth mae’r gwyddonwyr yn ei feddwl am hyn, cliciwch ar y dolenni isod:


Feeding Minds: The impact of food on mental health (dogfen uniaith Saesneg)


Changing Diets, Changing Minds: How food affects mental wellbeing and behaviour (dogfen uniaith Saesneg)