Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Therapi i’r Teulu


Mae Therapi i’r Teulu yn ymwneud â gweithio efo teuluoedd i helpu i newid ddigwydd.  Mae’n ddefnyddiol i unrhyw deulu pan fydd gan blentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn broblem difrifol sy’n effeithio ar weddill y teulu (bydd y broblem yn dylanwadu ar bawb yn y teulu fel arfer, a byddant hefyd yn gallu dylanwadu arni hithau), felly mae cynnwys y teulu yn yr atebion yn fuddiol yn aml.


Mae deall safbwynt pawb yn bwysig ac mae siarad gyda’u gilydd yn gallu helpu i ddarganfod ffyrdd o wneud i newid ddigwydd.  Mae’n helpu aelodau’r teulu gyfathrebu’n well efo’i gilydd.  Weithiau, mae perthnasau a ffrindiau yn gweld ymddygiad perthynas â phroblem iechyd meddwl yn anodd, yn ormesol ac yn flinedig.  Mae hyn yn arferol, ond mae’n bosibl y byddan nhw’n cael eu drysu gan y ffordd maen nhw’n teimlo, ac yn cael teimladau’n sy’n amrywio o euogrwydd i ddicter a dig.  Mae therapydd teulu yn helpu teulu i ddeall yr adweithiau yma.


Tra bod y therapi yn cefnogi’r teulu, mae hefyd yn fuddiol i’r unigolyn â’r broblem iechyd meddwl oherwydd dydi o ddim yn anghyffredin iddyn nhw deimlo cyfrifoldeb annheg am yr hyn mae’r teulu yn ei brofi.  Mae hyn yn gallu arwain at bryder ac iselder a gwneud symptomau unrhyw broblem iechyd meddwl yn waeth.


Mae’n bosibl na fydd y teulu’n siŵr iawn sut i gefnogi eu perthynas, mae’n bosibl trafod hyn yn y sesiynau therapi fel bod pawb yn teimlo’n hyderus a phositif.  Drwy therapi i’r teulu, mae’r unigolyn efo’r broblem iechyd meddwl a’i deulu yn cael gweld sut i gefnogi’r naill a’r llall.


Pan fydd pobl ifanc yn cael eu cyfeirio at y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, mae adegau pan fydd gweithio efo aelod o’r tîm yn cael ei argymell.  Ond weithiau, mae adegau pan fydd unigolyn â salwch meddwl yn ei gweld hi’n help garw bod ei deulu’n deall ei salwch, pan fydd yn cael anogaeth a help gyda bywyd bob dydd.  Mae therapydd teulu yn helpu’r unigolyn â’r salwch meddwl a’r rhai agosaf ato ef neu hi i ddeall teimladau’r naill a’r llall ac i ddatrys problemau ymerferol bob dydd.