Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT)


Beth ydy DBT?


DBT yw Therapi Ymddygiad Dilechdidol (Dialectical Behaviour Therapy).  Mae’n fath penodol o therapi gyda'r nod o helpu pobl a allai gael rhai o'r problemau canlynol.Weithiau, oherwydd y profiadau hyn, bydd pobl yn troi at ffyrdd annefnyddiol o ymdopi fel hunan-niwed, cymryd gorddos, yfed llawer o alcohol, cymryd rhan mewn ymddygiad peryglus ac ati. Os ydych yn gwneud unrhyw un o’r pethau hyn, mae’n bosibl y bydd eich gweithiwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn awgrymu eich bod yn cael DBT.


Bydd therapyddion DBT yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n ysgogi eich emosiynau anodd a beth sy’n amharu ar eu rheoli hyd yma. Bydd y tîm DBT yn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd i reoli eich emosiynau’n well heb i chi ddefnyddio ymddygiad sy’n achosi niwed i chi. Bydd disgwyl i’r bobl ifanc sy’n cael DBT fynd i sesiynau therapi unigol rheolaidd a grŵp dysgu sgiliau bob wythnos. Er bod llawer o bobl yn gweld y syniad o grŵp yn frawychus, mae bron bob unigolyn ifanc yn dod i arfer ag o yn sydyn iawn, ac yn ei fwynhau hyd yn oed.


Dyma rai pethau mae pobl ifanc wedi ei ddweud am DBT:


Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac yn garedig efo’r naill a’r llall oherwydd mae gennym i gyd yr un fath o broblemau”


“Rydw i’n meddwl bod yr hyn rydan ni wedi'i ddysgu yn anhygoel ac yn ddefnyddiol”


“Mae’r sgiliau’n bendant wedi helpu efo fy mherthnasoedd a’r ffordd rydw i’n meddwl am bethau”


“Mae Mam yn dweud fy mod wedi newid, fy mod i’n fwy hamddenol”


“Rydw i wedi sylwi fy mod yn defnyddio llawer ar y sgiliau.  Dydw i ddim yn colli fy nhymer fel oeddwn i ac rydw i’n gallu defnyddio’r sgiliau i siarad efo ffrindiau a theulu pan fydda i wedi gwylltio.  Rydw i’n gallu mynegi fy nheimladau rŵan”


“Mae’r sgiliau’n ddefnyddiol – yn fy helpu i  ymdopi efo’r sefyllfaoedd anodd nad oeddwn i’n gallu delio efo nhw cynt”


“Byddwn yn hoffi dweud ‘Diolch’ am fy nghynnwys i – mae’n wirioneddol wedi fy helpu yn yr amseroedd anodd yma”


“Diolch dŵds, hollol wych”