Hafan Cymraeg Hafan Cymraeg Newyddion Amdanom Ni Cysylltu â Ni I Rieni a Gofalwyr I Blant a Phobl Ifanc I Weithwyr Proffesiynol Home

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru

Adborth

English

English

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)


Beth yw Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)?


Mae CAMHS yn sefyll am Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.  Tîm o ddoctoriaid, nyrsys, seicolegwyr a therapyddion ydym ni sy’n helpu pobl ifanc hyd 18 oed â’u problemau iechyd meddwl.


Nid oes gan lawer o bobl ifanc hŷn salwch meddwl ond efallai bod ganddynt broblemau difrifol â’u hemosiynau, â’u hymddygiad, â pherthnasau â phobl eraill neu ag ymdopi â straen neu drawma.  Ein nod yw cynnig y triniaethau mwyaf diweddar, wedi’i seilio ar y ymchwil gorau, a byddwn yn trafod yr opsiynau â chi a’ch rhieni fel arfer.


Pam fod y teulu’n cymryd rhan?


Mae’n bosibl i bobl ifanc hŷn yn eu harddegau gael eu gweld ar wahân, heb wybodaeth neu gydsyniad eich rhieni hyd yn oed, ond nid ydym yn annog hyn.  Mae hyn yn creu cyfrinachau sy’n gallu achosi problemau os byddant yn cael eu darganfod yn ddiweddarach.  Mae’n ei gwneud yn anodd newid pethau yn y teulu a allai fod rhan o’r broblem.  Efallai y bydd yn anodd i chi gadw’r cyfrinachedd nes eich bod wedi cwblhau’r driniaeth allai fod ei angen arnoch.


Cyfrinachedd


Yn aml mae gweithio yn CAMHS yn golygu rhannu gwybodaeth sensitif a phreifat.  Gallwch fod yn sicr y bydd hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol a dim ond yn cael ei rhannu â staff CAMHS sy’n gysylltiedig â’ch gofal.  Efallai y byddwch yn dymuno cadw gwybodaeth yn gyfrinachol rhag eich rhieni a buasem yn parchu hyn, cyn belled na fydd yn dynodi eich bod mewn perygl.


Yn aml efallai y bydd gweithwyr proffesiynol eraill yn ymwneud â chi ac mae’n ymarfer da cydweithio â nhw a rhannu gwybodaeth benodol.  Os felly, buasem yn gofyn am eich caniatâd cyn gwneud hyn.


Mae gan bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn ddiogel.  Os byddwn yn darganfod eich bod mewn perygl o niwed difrifol, mae gennym ddyletswydd i rannu hyn â gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu fel eich bod yn gallu cael eich amddiffyn os bydd angen.


Eich apwyntiad


Yn eich apwyntiad cyntaf efallai y byddwch yn cyfarfod ag un, neu ddau o weithwyr proffesiynol CAMHS.  Ceir llawer o wybodaeth i’w darganfod a dylech ganiatáu hyd at awr a hanner ar gyfer y cyfarfod cyntaf hwn.  Yn aml bydd llawer o’r cyfarfod yn cynnwys holl aelodau’r teulu sydd wedi mynychu ond fel arfer bydd cyfle i chi siarad ag un o’r gweithwyr CAMHS ar eich pen eich hun.  Efallai y bydd eich  rhieni hefyd eisiau rhannu ychydig o wybodaeth i ffwrdd ohonoch chi.